آنان از گذشته ای دور می آمدند و در آینده دور زندگی می کردند، آنان متعلق به حال نبودند
گویندگان: سام، شعله، شیدا، نکیسا
برنامه رو دست کاری از امید دانا