ابراهیم گلستان متأثر میشود وقتی بیاد میاورد که محمد رضا شاه تنها کسی بود که نکته گفتار پایان فیلم را دریافت